AZ TR RU

Müəlliflər üçün qaydalar


Materİala olan tələblər


Mətnin formatı: Microsoft Word (*.doc, *.docx)

Səhifənin formatı: А4 (210x297 мм);

Oriyentasiya: kitab;

Sahələr (yuxarı, aşağı, sol, sağ): 2 см;

Çap: Times New Roman, ölçü (keql) – 12;

Sətirarası interval: yarımaralıq; 

Sətir aralığı: 1,5 

Məqalənin həcmi: 5-12 səh.

Mətnin orijinallığı: ən azı 70 %


Məqalənİn Tərtİbatı


Məqalənin içərisində mətnin yeri və quruluşu

İngilis dilində:

 •  Məqalənin adı (böyük hərflərlə, qalın şriftlə, ortada, keql  12);
 • Müəllifin adı və soyadı  (kiçik hərflər, qalın şriftlə, sağ tərəfdə, keql  10, sətir aralığı: 1);

         (Vəzifə və iş yerini tərcümə etməyə ehtiyac yoxdur)

 • Xülasə (min. 150 söz, keql  12, sətir aralığı: 1);
 • Açar sözlər  (ən azı 5-7 söz, keql  12, sətir aralığı: 1); 

Bir sətir aralı:

Azərbaycan dilində: 

 • Məqalənin adı (böyük hərflərlə, qalın şrift, ortada, keql  12);
 • Müəllifin s.a.a (tam)  (kiçik hərflər, qalın şriftlə, sağ tərəfdə, keql 10, sətir aralığı: 1);
 • Elmi dərəcə, elmi advəzifə (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, keql  10, sətir aralığı: 1);
 • İş (təhsil) yeri (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, keql  10, sətir aralığı: 1);
 • Ölkə (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, keql  10, sətir aralığı: 1);
 • Xülasə (min. 150 söz, keql  12, sətir aralığı: 1);
 • Açar sözlər  (ən azı 5-7 söz, keql  12, sətir aralığı: 1); 

Bir sətir aralı:                                         

 • Məqalənin əsas mətni bir sətirdən sonra verilir (kegl 12sətirlərarası interval – 1.5, paraqraf abzası – 1,25 sm);
 • Ədəbiyyat siyahısı: məqalənin sonunda "İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı" adı ilə verilir və əlifba sırası ilə tərtib edilir. Mətndə ədəbiyyata istinadlar mənbənin nömrəsini göstərən kvadrat mötərizələrlə və vergüldən sonra səhifə nömrələri ilə göstərilir: [2, s. 98] (keql  12, sətir aralığı: 1).


Məqalənİn  tərtİb FORMASI 

(nümunə):


TITLE OF THE ARTICLE

Nargiz Aliyeva 

Abstract: text, text, text, text, text (min.150 words). 

Key words: text, text, text, text, text (6-7 words).


Məqalənİn adı

Əliyeva Nərgiz Paşa qızı

filol.üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bakı Dövlət Universiteti

Xülasə: Mətn. Mətn. Mətn. Mətn. Mətn (min.150 söz).

Açar sözlər: Mətn. Mətn. Mətn. Mətn. Mətn (6-7 söz).


Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni [2, с.78]. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni.  [5, с.123].


İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı


 1. Cavid H. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə. III c.  Bakı: Lider nəşriyyatı2005 304 səh.
 2. Гиркин И. В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием современных компьютерных технологий. // Информационные технологии–  1998. № 6. – С. 125-144.

 • “ELGER” Beynəlxalq elm-tədris mərkəzi
  “ELGER” Uluslararası Bilim ve Egitim Merkezi
  Международный научно-учебный центр “ELGER”
  Scientific and Training Center “ELGER”
 • www.elger-etm.com
  Tel.:    +99470 979 79 37 (WhatsApp)
  Mob.: +90 536 880 00 23
  Email: elger.merkez@mail.com